Interwencja w małopolskim oddziale NFZ, złożenie wniosku do PIP o przeprowadzenie
kontroli w Szpitalu Uniwersyteckim w Krakowie i zwołanie posiedzenia sejmowej Komisji
Zdrowia ‒ to na skutek tych działań posłanek Darii Gosek-Popiołek i Marceliny Zawiszy
(Razem) pielęgniarki ze Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie otrzymały należne im
dodatki covidowe.

Batalia krakowskich pielęgniarek o wypłacenie dodatków covidowych trwała od ponad roku.
W listopadzie 2021 roku Ogólnopolski Związek Zawodowy Pielęgniarek i Położnych przy
Szpitalu Uniwersyteckim w Krakowie skontaktował się z krakowską posłanką Razem z prośbą
o wsparcie ich działań.


– Czas pandemii dobitnie pokazał nam, jak ważne dla społeczeństwa jest zaangażowanie
pracowników i pracowniczek ochrony zdrowia. Jednak niejasne przepisy dotyczące dodatków
covidowych i ich uznaniowość spowodowały, że wiele osób pracujących z pacjentami
covidowymi nie otrzymało należnych im pieniędzy, pojawiły się nawet podejrzenia, że służyły
one do dyscyplinowania przedstawicielek związków zawodowych. Taka sytuacja jest
skandaliczna, dlatego bez wahania zaangażowałam się we wsparcie walki pielęgniarek z
krakowskiego Szpitala Uniwersyteckiego o należne im dodatki za pracę z pacjentami chorymi
na COVID-19 – komentuje krakowska posłanka Daria Gosek-Popiołek.


Skuteczne działania posłanek Razem


Po ustaleniach z OZZPiP, Daria Gosek-Popiołek podjęła interwencję w małopolskich
oddziałach Narodowego Funduszu Zdrowia i Państwowej Inspekcji Pracy. Wraz z posłanką
Marceliną Zawiszą złożyła w NFZ wniosek o przeprowadzenie kontroli w Szpitalu
Uniwersyteckim w Krakowie. Posłanki domagały się sprawdzenia prawidłowości wydatkowania
środków przeznaczonych na dodatki covidowe oraz na podniesienie wynagrodzeń. W
odpowiedzi przesłanej przez małopolski oddział NFZ czytamy, że nie ma on uprawnień do
kontroli placówek medycznych w zakresie dodatków covidowych. Natomiast w zakresie kontroli
wydatkowania środków na podniesienie wynagrodzenia zasadniczego, lokalny oddział NFZ
„rozważa przygotowanie wniosku do Terenowego Oddziału Kontroli w Krakowie o
przeprowadzenie kontroli”.


Kontroli w Szpitalu Uniwersyteckim w zakresie przestrzegania prawa pracy podjął się
małopolski oddział Państwowej Inspekcji Pracy. W jej ramach nie stwierdzono nieprawidłowości
w zakresie ustalania wysokości i wypłacania wynagrodzenia, jednak w odpowiedzi przesłanej
do posłanek zaznaczono, że „inne stwierdzone nieprawidłowości zostaną uregulowane
dostępnymi inspektorowi pracy środkami prawnymi”.


Na wniosek posłanki Razem Marceliny Zawiszy w grudniu 2021 roku zostało zwołane
posiedzenie Komisji Zdrowia poświęcone nierozwiązanym problemom z dodatkami
covidowymi. W czasie obrad posłanka Gosek-Popiołek zwracała uwagę na sytuację w Szpitalu
Uniwersyteckim w Krakowie. Na zaproszenie posłanek w obradach Komisji Zdrowia wzięli
udział przedstawicielki strony społecznej i związków zawodowych: Jolanta Doroz,
przewodnicząca ZOZ OZZPiP przy SU w Krakowie i Ewa Wronikowska, pełnomocniczka ZOZ
OZZPiP przy SU w Krakowie.

Godna praca, godna płaca ‒ wypłacenie należnych dodatków covidowych


28 stycznia br. dyrekcja Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie poinformowała pracowników
o decyzji wypłacenia wyrównania za dodatki covidowe: 50% za październik 2020 roku i 100%
od listopada 2020 roku do końca maja 2021 r.


Posłanka Marcelina Zawisza komentuje – Chaos dotyczący naliczania dodatków covidowych
i płac towarzyszy nam od początku pandemii. Cieszę się, że w tym przypadku wyrównania
udało się wywalczyć, natomiast mimo bardzo długiego czasu, jaki ministrowie zdrowia mieli na
uporządkowanie tej sprawy – wciąż brakuje systemowych, czytelnych rozwiązań. Jesteśmy
gotowe interweniować wszędzie, gdzie pracownice i pracownicy ochrony zdrowia walczą
o swoje prawa – bo niestety bałagan z dodatkami obejmuje nie tylko Szpital Uniwersytecki w
Krakowie –


Jolanta Doroz – Przewodnicząca ZOZ OZZPiP mówi – Związek Zawodowy Pielęgniarek
i Położnych ze Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie od momentu wydania Polecenia przez
Ministra Zdrowia w sprawie wypłaty dodatków covidowych podejmował liczne działania, by
dodatki były wypłacone w należnej wysokości – 100 % ogólnego wynagrodzenia za pracę.
Dyrekcja Szpitala niestety przewidziała własne zasady obliczania dodatków dla pielęgniarek
i położnych – proporcjonalnie do czasu pracy. Stanowiska NFZ i Ministra Zdrowia były
ignorowane. Dzięki interwencji poselskiej udało się osiągnąć, to czemu sprzeciwiła się Dyrekcja
od października 2020 r. W styczniu 2022 r. pielęgniarki i położne otrzymały wyrównanie
dodatków covidowych. Jest to ogromny sukces.

– Organizacja Związkowa, którą reprezentuję, przez ponad półtora roku słyszała od Dyrekcji
Szpitala, że dodatki covidowe dla pielęgniarek i położnych w wysokości 100% wynagrodzenia
za pracę są niesprawiedliwe, a wręcz niemoralne. Ustaliła więc zasady etyczne stojące
w opozycji do stanowisk NFZ i MZ. Nie przekonała Dyrekcji nawet telekonferencja z udziałem
kierownictwa Małopolskiego NFZ. Poruszenie sprawy przez posłanki Darię Gosek-Popiołek
oraz Marcelinę Zawiszę, informacja, że sprawa zostanie przedstawiona na Komisji Zdrowia
(specjalnie w tym celu zwołanej) oraz przekazanie przez posłanki informacji Panu Ministrowi
Piotrowi Bromberowi i jej nagłośnienie, skłoniła Dyrekcję Szpitala Uniwersyteckiego do rewizji
swoich autorskich metod ustalania dodatków. Myślę, że pielęgniarki i położne ze Szpitala
Uniwersyteckiego powinny być usatysfakcjonowane, chociaż na obiecane przez Ministra
Zdrowia pieniądze czekały dość długo – komentuje dr Ewa Wronikowska – Pełnomocnik
ZOZ OZZPiP


Posłanka Gosek-Popiołek podsumowuje – Cieszę się, że ciężka praca pielęgniarek
z krakowskiego Szpitala Uniwersyteckiego została w końcu odpowiednio wynagrodzona i
zostały im wypłacone należne, zaległe dodatki covidowe. Jednak pandemia, a przede
wszystkim wieloletnie zaniedbania w ochronie zdrowia nadal trwają. Dlatego będę z uwagą
przyglądać się kolejnym zmianom w wynagrodzeniu pielęgniarek i wspierać je w walce o
odpowiednie warunki pracy i godną płacę. –

Tagged With: