Pani Marszałek! Wysoka Izbo! Natychmiastowa izolacja sprawcy przemocy to mechanizm, który może ratować życie ofiar przemocy, może ratować ich zdrowie. Dobrze, że pracujemy nad jak najlepszym zastosowaniem tego mechanizmu. Ale mam pytanie o tę procedurę w kontekście dziecka, osoby małoletniej, która mieszka z rodzicem czy opiekunem stosującym przemoc. Czy takie dziecko może z tej procedury skorzystać, może zostać samo w domu, np. pod opieką jakiegoś krewnego? Czy tylko piecza zastępcza jest mechanizmem pozwalającym to dziecko uratować przed przemocą?

I drugie pytanie. Ponieważ pojawiły się sugestie, że kobiety wykorzystują ten mechanizm po to, żeby otrzymywać mieszkania, panie ministrze, mam pytanie: Odkąd wprowadzono zasadę, że można zgłaszać zażalenie na decyzję Policji, ile takich zażaleń zostało zgłoszonych i jak rozpatrywały je sądy? Bo ja znalazłam informację, że to zaledwie kilka przypadków w skali roku. (Dzwonek) Ale myślę, że powinniśmy rozwiać te podłe insynuacje i sugestie, że kobiety, które doświadczają przemocy, są w stanie wykorzystać tę ustawę po to, żeby zbudować dla siebie jakiś rodzaj zysku materialnego

4. punkt porządku dziennego: Sprawozdanie Komisji Nadzwyczajnej o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw (druki nr 2615 i 2785).

Tagged With: