W związku z kolejną skandaliczną wypowiedzią kurator Nowak, której początek brzmiał Równe traktowanie wszystkich to lewacka utopiaW szkole jej emanacją jest ed. włączająca, wspólnie z posłanką Agnieszką Dziemianowicz-Bąk (Nowa Lewica) posłem Maciejem Gdulą (Nowa Lewica) złożyłam wniosek do Ministra Edukacji i Nauki o odwołanie małopolskiej kurator ze stanowiska.

Uważam, że słowa pani kurator oznaczają, że ona, jako urzędnik państwowy, osoba odpowiedzialna za edukację w Małopolsce, zgadza się na dyskryminowanie dzieci z niepełnosprawnościami „z zasady”. To oburzające, szczególnie, że ideą edukacji włączającej jest zapewnienie wszystkim jak najpełniejszych możliwości edukacji. Brak reakcji ze strony ministra Czarnka oznacza jego poparcie dla takiego stanowiska. To podważenie konstytucyjnie zagwarantowanej równości dla wszystkich, a także zgoda na wykluczenia. Zwróćmy uwagę, jaki sygnał płynie z tych słów do nauczycieli czy dyrektorów szkół. Jak odbierają te słowa dzieci i młodzież z niepełnosprawnościami – jako zanegowanie ich prawa do edukacji, jako sugestię, że nie powinni uczyć się – niezależnie od ich możliwości czy chęci – w placówkach wraz ze swoimi sprawnymi rówieśnikami.

Poniżej znajduje się treść pisma skierowanego skierowane do Ministra Czarnka z szerszym opisem sprawy.

INTERWENCJA POSELSKA

w sprawie odwołania Barbary Nowak ze stanowiska Małopolskiej Kurator Oświaty

Na podstawie art. 19 i 20 ustawy z dnia 9 maja 1996 roku o wykonywaniu mandatu posła i senatora (Dz.U. 1996 Nr 73 poz. 350 z późn. zm.), niniejszym zwracamy się z interwencją i wnosimy o odwołanie Barbary Nowak ze stanowiska Małopolskiej Kurator Oświaty w trybie art. 50 ust. 1 in fine ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. 2017 poz. 59 z późn. zm.). 

W przypadku nieprzychylenia się do powyższego wniosku, co może oznaczać aprobatę Pana Ministra dla stanowiska Barbary Nowak, zgodnie z którym dopuszczalne jest wyłączenie z zasady równego traktowania pewnych grup uczniów i uczennic – prosimy o precyzyjne wskazanie, jakie grupy uczniów zamierza Pan Minister dyskryminować lub też godzić się z ich dyskryminacją. 

UZASADNIENIE

Delikt konstytucyjny

W dniu 20 września 2022 r. na portalu Twitter Barbara Nowak, pełniąca stanowisko Małopolskiej Kurator Oświaty zamieściła następujący wpis: 

Równe traktowanie wszystkich to lewacka utopia. W szkole jej emanacją jest ed. włączająca. Tylko część dzieci ze specjalnymi potrzebami radzi sobie w szkole masowej. Forsowanie inkluzji przez Eu. Agencję ds. Specjalnych Potrzeb i Edukacji Włączającej, szkodzi wszystkim dzieciom!”

Powyższe stanowisko Małopolskiej Kurator Oświaty uznać należy za niedopuszczalne, bowiem de facto oznacza ono nawoływanie do dyskryminacji pewnej (bliżej nie określonej przez Kurator) grupy uczniów i uczennic. Podkreślić nadto należy, że mowa o publicznie wyrażonym stanowisku – nie anonimowej osoby fizycznej, a osoby, która pełni bardzo ważną funkcję w systemie oświaty. 

W tym miejscu należy wskazać, że zgodnie z art. 32 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej  wszyscy są wobec prawa równi i mają prawo do równego traktowania przez władze publiczne. Dodatkowo, zgodnie z przywołanym przepisem, nikt nie może być dyskryminowany w życiu politycznym, społecznym, gospodarczym lub z jakiejkolwiek innej przyczyny. Wypowiedź Barbary Nowak należy również ocenić z punktu widzenia art. 30 Konstytucji RP, który stanowi, że przyrodzona i niezbywalna godność człowieka stanowi źródło wolności i praw człowieka i obywatela. Jest ona nienaruszalna, a jej poszanowaniem i ochrona jest obowiązkiem władz publicznych. 

Dokonując subsumcji opisanego stanu faktycznego z powyższymi normami, należy stwierdzić, że Barbara Nowak dopuściła się deliktu konsytucyjnego, co powinno skutkować odwołaniem jej z funkcji Małopolskiej Kurator Oświaty. 

 Naprowadzamy, że zgodnie z art. 50 ust. 1 Prawa oświatowego Minister Edukacji i Nauki może odwołać kuratora oświaty z własnej inicjatywy.

Odpowiedź na interwencję

 Odpowiedź na niniejsze pismo proszę o dostarczenie na wskazany adres e-mail: Agnieszka.Dziemianowicz-Bak@sejm.pl – jak bowiem wskazano w piśmiennictwie: „jeśli chodzi o sposób udostępnienia informacji i materiałów, to […] nie został on określony. Trzeba więc przyjąć, że wybór takiego sposobu należy do parlamentarzysty ubiegającego się o realizację swojego ustawowego uprawnienia. W przypadku informacji może on żądać jej w dowolnej formie, tak ustnej, jak i pisemnej, elektronicznej, fonicznej czy też każdej innej, a podmiot zobowiązany powinien mu jej udzielić” (tak Grajewski Krzysztof, Stelina Jakub, Uziębło Piotr Jerzy, Komentarz do ustawy o wykonywaniu mandatu posła i senatora).

Jeżeli zaś chodzi o termin udzielenia odpowiedzi na przedmiotowe pismo, wyjaśniam, że według powołanego wyżej komentarza do ustawy o wykonywaniu mandatu posła i senatora: „przepisy ustawy nie wskazują terminu, w jakim informacje i materiały powinny być udostępnione posłowi lub senatorowi. Dlatego też powinno to mieć miejsce bez zbędnej zwłoki, a więc w najszybszym czasie, w jakim jest możliwe przygotowanie informacji lub materiałów i ich dostarczenie parlamentarzyście. 

Mając na uwadze powyższe, wnosimy jak w petitum

Tagged With: